ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം....


മലയാള കലാ-സാഹിത്യ രംഗത്ത് തനതായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അടൂര്‍ എന്ന അനുഗ്രഹീത നഗരം...അവിടെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്... അവിടെയുള്ള നിരവധി ഹോസ്റ്റെലുകളില്‍ ഒന്ന്....അതാണ്‌ ഞങ്ങളുടെ " തറവാട് "...ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ MC റോഡില്‍, നയനം-നാദം തീയെട്ടെരുകള്‍ക്ക്  മുന്‍പില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് എതിര്‍ സൈടിലേക്കു  നോക്കിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാം തലയുയര്‍ത്തി പിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ഒരു 2 നില കെട്ടിടം... അത് തറവാട്...