ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം....contd

അപ്പോള്‍ ഇനി മുകളിലേക്ക്...
അവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ലോകമാണ്.. നമ്മള്‍ ഇപ്പോള്‍ നടന്നു നടന്നു ആ ലോകത്തിലേക്കുള്ള  പടികളുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു.. മുകളിലേക്ക് വളഞ്ഞു കയറിപോകുന്ന പടികള്‍. ഇടതു സൈഡില്‍ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കുറുവടികള്‍...പേടിക്കേണ്ട..കത്തിക്കാനുള്ള വിറകായും അവ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.